کتاب درباره حس امنیت در کودکان

کتاب درباره حس امنیت در کودکان

نیاز به امنیت آن‌قدر مهم است که بر دلبستگی کودک هم اثر می‌گذارد و همین دلبستگی منشاء اکثر خصلت‌های درست و غلط فرد در بزرگسالی است. متاسفانه چون نیاز به امنیت مانند نیاز به آب و غذا مشهود نیست مورد غفلت بسیاری از والدین قرار می‌گیرد. والدین نمی‌دانند ارضا نشدن این نیاز باعث به وجود آمدن چه خسارات جبران ناپذیر روحی می‌شود که تا سال‌های سال با فرزندشان باقی می‌ماند.

مامان‌ بزرگ در شهر
نویسنده:
Lauren Castillo
لورن کاستلو
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۵
شش مرد
نویسنده:
David McKee
دیوید مک کی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۵
خوابت نمی‌برد خرس کوچولو
نویسنده:
Martin Waddle
مارتین وادل
سال انتشار:
۱۳۸۲