عاطفه عزیزی

بازی کردن چه تأثیراتی در رشد کودکان دارد؟
بازی کردن برای کودک نوپا نوعی سرگرمی و البته ضرورتی مهم محسوب می‌شود. کودک برای رشد کردن و کشف و درک جهان پیرامونش به بازی نیاز دارد. کودکان را آزاد بگذارید تا بی‌هیچ قانون و توصیه‌ای، افکارشان را بیان کنند و بازی‌هایی تازه ابداع نمایند. تأثیرات مثبت بازی بر رشد کودک بازی فرصتی ارزشمند برای کودک...