کودک و درک مفاهیم

فعالیت پیشنهادی برای مجموعه کتاب تامی الاغه و دوستانش
مجموعه کتاب «تامی الاغه و دوستانش» در بردارنده چندین داستان، درباره مهارت زندگی کودکان است. این کتاب‌ها با روش یادگیری بصری، نگاشته شده است و شامل مهارت‌های اجتماعی، بهداشتی و ایمنی، احساسی و شناختی است. تامی، یکی از شخصیت اصلی کتاب‌های مجموعه «تامی الاغه و دوستانش» است. تامی الاغه و دوستانش هر بار...
آلن تو می‌توانی!
در کتاب «آلن تو می‌توانی!» از مجموعه کتاب «تامی الاغه و دوستانش» او می‌خواهد توپ را مانند دیگران بلند پرتاب کند اما اعتماد به نفسش را ندارد. دوستانش با هم‌دلی و همراهی، به او کمک می‌کنند. او به یاد می‌آورد چقدر توانمند است بنابراین می‌تواند توپ را عالی پرتاب کند. آلن دوست دارد توپ بازی کند. او وقتی...