َشعر نوجوان

شعر صبح و کودک از افشین علاء
صبح است و کودک  در خواب سنگین  یک خواب زیبا  یک خواب شیرین  مادر به شادی  آمد به سویش  زد بوسه آرام  حالا به رویش چشمان کودک  آرام وا شد  خندید و آن‌وقت از خواب پاشد