استفن گیلپین

آدم برفی سردشه
«آدم برفی سردشه» داستانی کوتاه و ساده درباره سه کودک است که دوست یک آدم برفی سرمایی هستند. آدم برفی مدام احساس می‌کند سردش است و باید خود را به شکلی گرم کند. اما هربار مشکلی برایش پیش می‌آید و کودکان باید به نوعی مشکل را برطرف کنند. همین‌طور که بچه‌ها در حال برف بازی هستند، آدم برفی احساس سرما و...