جوجه كوچولو! تی‌تاپ، تی‌تاپ، بدو
نویسنده:
George Shannon
جورج شانون
سال انتشار:
۱۳۸۵
نویسنده:
ثریا قزل‌ایاغ
سال انتشار:
۱۳۸۶
ماکس: مجموعه چهارجلدی
نویسنده:
باربرو لیندگرن
سال انتشار:
۱۳۸۳