چرا روزی به نام روز جهانی نوجوانان داریم؟

چرا روزی به نام روز جهانی نوجوانان داریم؟

۱۲ آگوست (٢١ مرداد) «روز جهانی نوجوان» است. از سال ها پیش، سازمان ملل متحد این روز را "روز  نوجوان" نام نهاده است تا اهمیت سال های نوجوانی نزد بزرگترها به ویژه خانواده ها، برنامه ریزان و مسئولان هر جامعه فراموش نشود.

اما چه شد که سازمان ملل تصمیم گرفت روزی را به نام نوجوانان جهان اعلام کند؟

همه چیز از سال ١٩٦٥ در یکی از جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. در این زمان، نمایندگان کشورها در سازمان ملل به اهمیت نقش نیروها و باورهای نوجوانان در توسعه جامعه های انسانی پی برده بودند و به همین سبب یک بیانیه به نام «بیانیه ترویج مفاهیم صلح، احترام متقابل و پذیرش دیدگاه های دیگر انسان ها برای نوجوانان»، منتشر کردند.

دو دهه پس از انتشار این بیانیه، سازمان ملل، سال ١٩٨٥ را «سال جهانی نوجوانان: توسعه، مشارکت و صلح» نامید. این نامگذاری توجه جهانیان را بیش تر از پیش به اهمیت نقش نوجوانان در ترویج این مفاهیم و بکارگیری آن ها در جامعه آینده متوجه کرد.

در سال ١٩٩٥ و ده سال پس از سال جهانی نوجوان، سازمان ملل تعهداتش در ارتباط با نوجوان ها را گسترش داد و به مشکلات این بخش از جامعه در هزاره پیش رو پرداخت. نتیجه، راهکاری بود که به نام «برنامه جهانی اقدام برای نوجوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن»، (World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond)، منتشر شد و در دسترس همگان قرار گرفت.

کتاب‌های مناسب برای نوجوانان را می‌توانید از سایت کتاب هدهد تهیه کنید

چرا روزی به نام روز جهانی نوجوانان داریم؟

 «برنامه جهانی اقدام برای نوجوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن» در «دیوان سیاست گذاری اجتماعی و توسعه»، (DSPD) سازمان ملل، برای آگاه کردن جامعه انسانی از شرایط زیست و حقوق و آرزوهای نوجوانان تنظیم شده و همزمان می کوشد نوجوانان را به عنوان بخشی فعال در تصمیم گیری کشورها برای دستیابی به صلح و توسعه جهانی وارد کند.

نامگذاری روزی جهانی برای نوجوانان هم بخشی از همین برنامه است. مجمع عمومی سازمان ملل در جلسه خود در دسامبر (دی ماه) سال ١٩٩٩،  پیشنهاد گردهمایی جهانی «وزیران مسئول امور نوجوانان» را برای نامگذاری روزی به نام نوجوانان پذیرفت و ١٢ آگوست، روزی که این وزیران در لیسبن پرتقال گردهم آمده بودند را برای گرامی داشت جهانی نوجوانان برگزید.

 پس از نامگذاری این روز، سازمان ملل کشورها را به انجام فعالیت های آگاهی بخش درباره اهمیت دادن به نوجوان ها و حقوق آن ها با توجه به برنامه جهانی اقدام برای نوجوانان تا سال ٢٠٠٠ و پس از آن فراخواند. 

هم اکنون نیز سازمان ملل در گزارشی سالانه به بررسی شرایط زندگی نوجوانان جهان و مسائل آن ها با توجه به موضوع روز جهانی نوجوان می پردازد و می کوشد برای برطرف کردن آن ها راهکارهایی جهانی پیشنهاد کند.

روز جهانی نوجوان به طور رسمی از سال ٢٠٠٠ برگزار می شود و هر سال یکی از مسائل مهم مربوط به نوجوانان را به عنوان موضوع روز جهانی نوجوان مطرح می کند. از سال ٢٠٠٠ تا کنون این موضوع ها مطرح شده اند:

سال ٢٠٠٨: نوجوانان و دگرگونی اقلیم: زمانی برای اقدام

سال٢٠٠٧: دیده و شنیده شود: مشارکت نوجوانان در توسعه

 سال ٢٠٠٦: همکاری برای مهار فقر

سال ٢٠٠٥: پرداختن به تعهدات

سال ٢٠٠٤: نوجوانان در گذر نسل ها

سال ٢٠٠٣: ایجاد حرفه های مناسب برای نوجوان ها در همه جای جهان

سال ٢٠٠٢: برای اکنون و آینده: اقدام نوجوانان برای توسعه پایدار

سال ٢٠٠١: پرداختن به سلامت و بیکاری

 سال ٢٠٠٠: نخستین برگزاری روز جهانی نوجوان

ديدگاه شما