خواندن با کودکان دارای اختلالات ذهنی

کودکان کم‌توان ذهنی گروه یکدستی نیستند و طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند. شماری از این کودکان می‌توانند داستان‌های ساده و کوتاه را بخوانند و درک کنند. اما ازآنجاکه درک آن‌ها با تأخیر انجام می‌شود، گزینش کتاب‌های مناسب ساده برای آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کتاب‌های آسان‌خوانی که به‌ویژه برای این گروه از کودکان طراحی شده‌اند، ‌دارای سطوح گوناگونی هستند. تصویرهایی که این نوع کتاب‌ها را همراهی می‌کنند، این گروه از کودکان را در درک بهتر متن یاری می‌رسانند. آن‌ها واژه‌ها و مفاهیم را برای خواننده خود معنا می‌کنند. گاه داستان تنها به وسیله تصویر روایت شده است. خواندن همواره به معنای خواندن به وسیله خود نیست. بلند خوانی در جمع و گوش دادن به داستان برای کودکانی که در خواندن مشکل حاد دارند،‌ سودمند است. باهم خواندن یک تجربه فرهنگی است و شکل معناداری از ارتباطات است. امروزه در جهان شماری از کتاب‌های آسان خوان با نوار یا سی دی همراه هستند.