کتابخانه‌های کودک و نوجوان

راهنمای کتابخانه های ایران با هدف راهنمایی مادران، پدران، آموزگاران، مربیان و کتابداران برای انتخاب نزدیک ترین کتابخانه ای که می تواند پاسخگوی نیاز اطلاعاتی کودکان و نوجوانان و خود آن ها باشد تهیه شده است. برای  هر گروه از کتابخانه ها تعریفی ارایه شده است تا استفاده کنندگانی که با این گونه کتابخانه ها آشنایی ندارند،  با خدمات آن ها آشنا شوند. شماری از کتابخانه ها بخشی از یک  نهاد بزرگترند. به همین سبب برای آشنایی  با آن نهاد صفحه آن کتابخانه با معرفی آن نهاد پیوند ( لینک ) خورده است. در زیر تعریف هر نوع از کتابخانه ها  فهرستی از آن کتابخانه ها همراه با  نام و نشانی آن ها آمده است و برخی از کتابخانه ها که فعالیتی دیرینه تر و گسترده تر دارند،‌ به شکل کامل معرفی شده اند.

در مورد کتابخانه های  آموزشگاهی، خانگی و روستایی کتابخانه هایی معرفی شده اند که فعال و دارای برنامه های متنوع کتابخوانی باشند. معرفی های  کتابک از کتابخانه هایی آغاز شده است که اطلاعات بیشتر و درست تری از آن ها دردست است. روشن است که با گذر زمان و شناسایی بیشتر کتابخانه های فعال بر شمار کتابخانه های معرفی شده افزوده می شود. کتابداران علاقه مند و فعال این گروه از کتابخانه ها برا ی کامل شدن این  فهرست می توانند به کتابک یاری رسانند.

کتابخانه‌های کودک و نوجوان در ایران به تفکیک گونه

کتابخانه‌ها در جهان

کتابخانه‌های کودک و نوجوان در ایران به تفکیک استان