کاربردها و فعالیت‌های یک کتاب

 کاربردها و فعالیت‌های یک کتاب

تنها خواندن کافی نیست!

اگر می خواهیم که خواندن کتاب بر زندگی کودکان و نوجوانان بیشترین تاثیر را بگذارد، باید درباره کتاب با آن ها گفت و گو کنیم یا فعالیت هایی را در پیوند با آن برنامه ریزی کنیم.

کتابک به تدریج کتاب های مناسب در گروه های سنی مختلف را برمی گزیند و فعالیت هایی را در اختیار شما می گذارد. شما هم فعالیت های پیشنهادی خود را برای کتابک بفرستید.