راهنمای ترویج خواندن برای دبیرستان

آموزگار و چالش‌های دانش‌آموزان دوره دبیرستان

در دوره تحصيلی دبیرستان کار آموزگاران در بالا نگه داشتن سطح مطالعه دانش آموزان دشوارتر است.

شواهد عينی و بررسی‌های تجربی نمايانگر آن است که با ورود به دوره نوجوانی اندازه مطالعه آزاد دانش آموزان کاهش می‌يابد، که علت های گوناگونی می‌تواند داشته باشد.

در اين دوره علاقه‌های تازه‌ای در زندگی نوجوان پيدا می‌شود که با مطالعه رقابت می‌کند. در برخی از خانواده‌ها نيز کارهايی برای کمک به خانواده به نوجوانان سپرده می‌شود. در سن نوجوانی گرايش به برپايی گروه همسالان و وقت گذرانی در اين گروه‌ها بيشتر می‌شود.

همچنين فعاليت‌های بدنی و پرداختن به ورزش جايگاه تازه ای در فعالیت های روزانه نوجوان پيدا می‌کند. اندازه تکاليف درسی در اين دوره بيشتر می‌شود و افزون بر همه اين‌ها، تنش‌های درونی ويژه اين مرحله از رشد، شدت می‌يابد. اين عوامل می‌تواند سبب کاهش سطح مطالعه نوجوانان شود.

يکی ديگر از علت‌های مؤثر در کاهش مطالعه، کم‌توجهی به مطالعه اين گروه سنی از سوی بزرگسالان است. کار آموزگار در ترويج کتابخوانی در ميان دانش‌آموزان اين دوره تحصيلی دشوارتر است و توجه بيشتری می‌خواهد. آموزگاران بايد بتوانند مطالعه نوجوانان را بيش از پيش به فعاليت‌های درسی و همچنين لذت خواندن پيوند دهند.

نوع گرايش‌های مطالعاتی دانش‌آموزان در اين سن دگرگون می‌شود و در کار ترويج کتابخوانی بايد به اين نکته توجه کرد.