حقوق کودکان خردسال

حقوق کودکان خردسال

کوکان ۰ تا ۳ سال:

 • محافظت از خطر فیزیکی،
 • تغذیه مناسب و مراقبت های بهداشتی کافی،
 • ایمن سازی مناسب،
 • بزرگسالی که با او دلبستگی پیدا کند،
 • بزرگسالی که بتواند علایم او را درک کند و به آنها پاسخ گوید،
 • اشیایی برای نگاه کردن، لمس کردن، شنیدن، بو کردن و چشیدن،
 • فرصت هایی برای کشف محیط اطراف،
 • انگیزش مناسب برای زبان گشودن،
 • حمایت در کسب مهارت های جدید حرکتی، زبانی و فکری،
 • فرصت پروراندن اندکی استقلال،
 • کمک به فراگیری چگونگی کنترل رفتار خود،
 • فرصت های روزانه برای بازی با انواع اشیا.

کودکان پیش دبستانی، همه موارد فوق، به اضافه:

 • فرصت هایی برای پروش مهارت های ظریف حرکتی،
 • تشویق به زبان گشایی از طریق محبت کردن، آواز خواندن و خواندن مطالب برای او،
 • فعالیت هایی که احساس تسلط را در او می پروراند،
 • فرصت هایی برای یادگیری همکاری، کمک به دیگران، سهیم شدن،
 • تجربه با مهارت های پیش نویسی و پیش خوانی،
 • کاوش با دست برای یادگیری از طریق عمل،
 • فرصت هایی برای به عهده گرفتن مسوولیت و انتخاب کردن
 • تشویق به پروراندن خودداری، همکاری و پی گیری در اتمام پروژه ها،
 • حمایت از احساس ارزشمندی آنها،
 • فرصت هایی برای ابراز وجود،
 • تشویق خلاق

کودکان نخستین سال دبستان، تمامی موارد فوق، به اضافه:

 • حمایت برای کسب سطح بالاتری از مهارت های حرکتی، زبانی و فکری،
 • فرصت های اضافی برای پرورش انواع گوناگون مهارت ها،
 • حمایت برای رشد بیشتر مهارت های زبانی از طریق صحبت کردن، خواندن، آواز خواندن،
 • فعالیت هایی که احساس تسلط بر انواع مهارت ها و مفاهیم را تقویت می کند فرصت هایی برای یادگیری همکاری و کمک به دیگران،
 • دستکاری اشیایی که یادگیری را تقویت می کنند،
 • حمایت از پرورش خودداری و پی گیری در اتمام پروژه ها،
 • حمایت از غرور کودکان در کسب موفقیت،
 • ایجاد انگیزه برای موفقیت تحصیلی و تقویت آن.
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۶-۰۲ ۱۵:۰۱
کلیدواژه:
حقوق کودک,خردسالان,نوزادان,پیش دبستان,دبستان
کلیدواژه:
منبع:
نامه مربی،شماره ۱۸، پاییز ۱۳۸۰ص۲۴-۲۵.
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.