بهار در راه است!  نوروز فرخنده!

بهار در راه است! نوروز فرخنده!

نوروز، کودک و پرنده

پرنده نوروز را از خورشید گرفت 

و با آوازش بر زمین پاشید

بلور یخ شکست

درخت جوانه زد

و کودک روی شن‌های ساحل نوشت

بهار در راه است! 

نوروز فرخنده!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۲-۲۸ ۱۲:۰۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما