خرق عادت از سوادآموزی 

اگر کسی درباره یک «نوزاد باسواد» صحبت کند، واکنش‌ها در مقابل آن چه خواهد بود؟ واکنش‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. برخی این توصیف را مضحک و ترکیب نوزاد و سواد را محال خواهند دانست و دسته‌ای نیز آن را مفهومی جدی، ممکن و پرمعنا ارزیابی خواهند کرد. به باور دسته اول ، سواد ممکن نیست مگر با شروع آموزش رسمی در شش یا هفت سالگی. اما دسته دوم، سواد را روندی می‌دانند که از دوره جنینی آغاز می‌شود و طی ادوار بعدی رشد به تدریج فربه‌تر می‌شود. به احتمال قریب به یقین دسته اول در اکثریت خواهند بود و دسته دوم در اقلیت. 


کتاب‌هایی مرتبط با مهارت سواد شکوفایی


اغلب ما در زمره دسته نخست هستیم. براى بسيارى از ما، سخن‌گفتن از نوزاد باسواد موضوعى غريب است، چه رسد به بحث از جنين با سواد. به قرين‌بودن سواد و مدرسه عادت كرده‌ايم، اما كتاب سواد شكوفايى در پى خرق اين عادت است و نشان می‌دهد که حق با اقلیت است و ديدگاه غالب و اكثريت را به نقد و چالش مى‌كشد.

کتاب سواد شکوفایی نوشته زهره قایینی

«سواد شکوفایی» کتابی بسیار مهم و اساسی برای هر خانواده‌ای است که کودکی در راه يا نوزادى نورسيده و يا خردسالى كنجكاو و يا كودكى پیش‌دبستانى دارد. این کتاب نشان می‌دهد که سواد آموزى «از» و «با» مدرسه آغاز نمى‌شود و همچنين نشان مى‌دهد كه والدین و مراقبین و مربی‌های کودکان چگونه می‌توانند از طریق کتاب، ادبیات، خواندن و گفت‌وگو درباره خواندن، بنیان‌های شناختی لازم برای ورود به مدرسه را در وجود نوزادان و خردسالان و کودکان پی ریزی کنند. 


خرید کتاب سواد شکوفایی از سایت هدهد


این معرفی در شأن کتاب سواد شکوفایی نیست و حق مطلب را درباره آن ادا نمی‌کند. درباره‌اش باید بیشتر گفت و نوشت. اما پس از خواندن کتاب و ذوق‌زدگی، سکوت دشوار بود.

درباره سواد شکوفایی بیشتر بدانید

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on