تلنگر باران

تلنگر باران

تلنگر باران مجموعه ای است از شعرهای کوتاه وصفی، با تصویرهای خیالی ساده که گاه جنبه ی نمادین دارند. مفاهیم و ابعاد گوناگون اجتماعی، عاطفی، غنایی و توصیفی از طبیعت و آداب و رسوم در شعرها با واژه هایی بیان می شوند که سرشار از بار معنایی و موسیقیایی هستند.

شاعر از اصطلاحات و ضرب المثل ها سود جسته است.

ایجاز تصاویر ذهنی اشعار را به ایهام نزدیک کرده و به آن ها روساخت و ژرف ساخت داده است.

زبان ساده و روایی است و صنایع لفظی و معنوی به کار رفته در شعرها از جمله انسان پنداری تفکر برانگیز است. 

 

 

شناسنامه کتاب:
شاعر
حمیدرضا شکارسری
تصویرگر
  • پرستو احدی
سال نشر
۱۳۹۴
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
ناهید معتمدی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ