کنار درياچه نیمکت هفتم

مجموعه هفت داستان درباره نوجوانانی که دوران بلوغ خود را سپری می کنند و با بحران های گوناگونی روبه رو هستند که گاه فاجعه آمیز می شود. نخستین عشق ها، ناکامی ها و کابوس های آنان و بر خوردهای شتابزده جامعه با آنان پایه و اساس این مجموعه داستان است.

نویسنده بدون ریشه یابی، معضلات اجتماعی و تلخکامی هایش را گاهی با طنزی تلخ بیان می کند. بر سر دختری که دفتر خاطراتش از سوی معلم لو می رود چه می آید و برخورد معلم تازه وارد با یک کلاس پر مسئله و به قول دیگران جن زده چیست؟ و واکنش نوجوانی که هنگام قیمت کردن پرنده و خرگوش با یک فروشنده منحرف روبه رو می شود چگونه است؟ کابوس دختری که دوستی اش با پسر کفترباز همسایه سبب بروز حادثه می شود! و یا برخورد مردی که از ترس رسوایی می خواهد به هر نحوی مدرک جرم رااز دست نوجوان بگیرد! و امان از وقتی که آدم به نا حق به کاری که نکرده است متهم می شود! چه باید کرد؟ و سرانجام نخستین عشق نوجوان و احساسات این دوره و بدتر از همه وقتی که متوجه می شود همه اش  یک بازی بیشتر نبوده است! این اثر نوجوان را به فکر وا می دارد که این مسایل فقط  برای او پیش نمی آید واو تنها نیست و حتی باعث ایجاد حس همدردی در او می شود.

گزیده‌هایی از کتاب

حالا وقتش بود. خودکار قرمزی برداشتم تا مشق ها را خط بزنم.
فکر کردم من که دهانم سوخته، بگذار آشش را هم بخورم. بگذار
کتک های ننه بی علت نباشد. بگذار صبح که سهیلا دفترش را جلو
خانم معلمش باز می کند، مشقی برای خط زدن نداشته باشد، تا
دروغش راست شود و انتقام کتک هایی را که خورده بودم، گرفته باشم.

تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۸۵
ناشران
نویسنده
فرهاد حسن زاده
ویراستار
مژگان كلهر
Submitted by admin on