کتاب کودک و نوجوان: هفت عادت کودکان شاد

هفت عادت کودکان شاد

این کتاب یک کتاب کار است که به پدران و مادران و آموزگاران کمک می کند تا هفت عادت خوب را در کودکان نهادینه کنند. در مقدمه کتاب آمده است این کتاب قدرت زندگی براساس اصول را به کودکان نشان می دهد اصولی مانند احساس مسئولیت، برنامه ریزی، احترام به دیگران، کار گروهی و اعتدال. این اصول جهانی هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیازند.  

Unknown Object

این کتاب شامل هفت داستان است و هر داستان یک عادت مثبت را به کودکان آموزش می دهد. در پایان هر داستانی یادداشتی برای پدر و مادرها و آموزگاران وجود دارد که پیشنهادهایی برای چگونه بیرون آوردن آن عادت از داستان ارائه شده است. همچنین فهرستی ازر پرسش ها وجود دارد که پدر و مادرها و آموزگاران می توانند از کودکان بپرسند و همین طور فهرستی از گام های کوچک که کودکان می توانند در آغاز عادت ها را تمرین کنند. در پایان کتاب جدولی از هفت عادت قرار دارد که نشان می دهد آن ها چگونه با هم در پیوندند و کار می کنند.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.