کارگاه ساخت المر - فعالیت‌های کتاب «المر» از سراسر ایران

کارگاه ساخت المر - فعالیت‌های کتاب «المر» از سراسر ایران

المر فیل رنگارنگ محبوب بسیاری از بچه‌هاست که با دیگر فیل‌ها تفاوت دارد. این فیل متفاوت را دیوید مک‌کی خلق کرده و هورزاد عطاری کتابش را به زبان فارسی برگردانده و انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با رعایت حق چاپ اثر منتشر کرده است.

کتاب المر، همواره، یکی از کتاب‌های محبوب کودکان زیر پوشش برنامه «با من بخوان»، برنامه ترویج کتابخوانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در مناطق محروم بوده است. هر هفته، گزارش‌های جالبی از فعالیت‌هایی دریافت می‌کنیم که آموزگاران و کودکان زیر پوشش «با من بخوان» در نقاط گوناگون ایران، پس از بلندخوانی این کتاب، درپیوند با آن انجام می‌دهند. در این مطلب، گزارش‌هایی از مربیانی که همراه با کودکان به ساخت انواع گوناگون المر پرداخته‌اند، منتشر می‌کنیم.

کارگاه ساخت المر:

فعالیت: ساخت المر و بقیه فیل‌ها با گل و آلومینیوم و رنگ کردن آن‌ها با خرده‌کاغذها

  • دبستان مطهری، روستای گدارگه ضرون، شهرستان کوهدشت، استان لرستان
  • مربی: سیده ماهر صالحی

 

ساخت المر

ساخت فیل المر با گل و آلومینیوم

 

فعالیت کتاب المر

توالی داستان- المر در میان گله فیل‌ها

 

بلندخوانی و فعالیت در پیوند با آن

توالی داستان- المر می‌رود تا خود را به رنگ سایر فیل‌ها درآورد

 

فعالیت پس از بلندخوانی

توالی داستان- المر بازمی‌گردد پیش فیل‌های دیگر

 

فعالیت کتاب المر

توالی داستان- در جشن روز المر همه فیل‌ها خود را رنگارنگ می‌کنند

 

جشن روز المر

بچه‌ها روز المر را جشن گرفتند

 


 

فعالیت: ساخت کلاژ المر

  • پیش دبستان بهار مهدی، جیرفت
  • مربی: مریم مشایخی

 

ساخت کلاژ المر

ساخت کلاژ المر

 


 

فعالیت: برای فعالیت پس از بلندخوانی المر، دو نقاشی بزرگ المر در اختیار بچه ها قرار گرفت به دو گروه تقسیم شدند و المر خودشان را با خرده کاغذها درست کردند.

  • کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار، اصفهان

 

ساخت المر با خرده کاغذ

 

فعالیت پس از بلندخوانی

ساخت المر با خرده کاغذ

 


 

فعالیت: مربی‌ هنرمندی که با پاپیه ماشه فیل المر را برای کلاس بچه‌ها ساخته است.

  • خانه حمایتی آموزشی محمودآباد شهرری، تهران
  • مربی: خانم فصیحی

ساخت المر با پاپیه ماشه

ساخت المر با تکنیک پاپیه ماشه

 


 

فعالیت: پس از بلندخوانی، نقاشی المر را که خانه خانه بود و در هر خانه عددی نوشته شده بود به کودکان داده شد تا خانه هر عدد را که روی تن المر بود به یک رنگ در آورند و آن را مثل المر رنگارنگ کنند.

  • کتابخانه آوای ماندگار، دروازه غار، تهران
  • مربیان: فریده جوزی ومنیژه نصیری

 

فعالیت المر

رنگ کردن خانه‌های روی تن المر

ديدگاه شما