خواندن برای همه

"کتابخانه ما را از انزوا نجات داده است، حتی بیش از جاده ی جدیدی که مارا به "مپتی" و"گائو" وصل می کند"

طرح خواندن برای همه از سوی "مرکز ملی خواندن برای همه" درسال ۱۹۷۷ در مالی آغاز به کارکرد و تا سال ۲۰۰۱ به شکل مرکز خدمات رسانی کتابخانه ای گسترش یافت. این خدمات در قالب شبکه ای از ۶۴ کتابخانه ی عمومی برای همه ی گروه های سنی است که تمام بخش های این کشور فرانسه زبان آفریقایی را پوشش می دهد. بیشترکتابخانه های این طرح در جوامع دورافتاده ی روستایی قرار دارد که دسترسی به آن ها با وسایل ارتباط جمعی مدرن مشکل است.

مالی یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست، تقریباً ادبیات ملی چاپ شده ندارد. در این کشورتنها چند کتاب فروشی وجود دارد وکتاب بسیار گران است.

اعضای طرح خواندن برای همه ازهمان آغاز کار پی بردند که ترویج خواندن را باید با کودکان و نوجوانان شروع کرد. از این رو نزدیک به یک سوم از  ۲۵۰۰تا۴۰۰۰ جلد کتاب این طرح را کتاب های کودکان تشکیل می دهد.

کتابداران محلی که در ضمن کار آموزش دیده اند، به ترویج خواندن در میان کودکان و خانواده ی آن ها می پردازند و فعالیت های گوناگونی در ارتباط با کتاب برای کودکان و جوانان ترتیب می دهند، مانند قصه گویی، نمایش و بازی. افزون براین از سال ۱۹۸۵ کتابداران مجله ای با عنوان "کودکان اول" منتشر می کنند که این یک کار مشارکتی است. در این نشریه شعرهای کودکان وبزرگسالان منتشر می شود و کتابداران به ضبط و حفظ  ادبیات شفاهی و سنتی می پردازند. این طرح در سال ۱۹۹۲موفق به دریافت جایزه ی آساهی شد.

با توجه به این که بیشترکتابخانه های این طرح در مناطق بدون برق قرار دارند، "مرکز ملی خواندن برای همه" تصمیم گرفت پول جایزه ی آساهی را برای درست کردن یک پایگاه اطلاعاتی از طریق کامپیوترهای قابل حمل و نقل هزینه کند. از این راه مجموعه ی کتاب ها را ثبت  و اطلاعات را به روز  کرد.

فعالیت های دیگری که اعضا ی طرح مایل اند انجام دهند، برق رسانی به کتابخانه ها هنگام شب  با انرژی خورشیدی است. طرح خواندن برای همه، در زمانی کوتاه و کار زیاد توانست شبکه ای توانا و کارآمد از کتابخانه ها درست کند که تاکید اصلی کار آن ها بر ترویج خواندن است. اهداف "مرکز ملی خواندن برای همه " برای افزایش شمار کتاب ها ی کودکان در مجموعه ها، تلاش برای چاپ کتاب کودکان و ضبط و حفظ مطالب به زبان های محلی مالی می تواند الگوی خوبی  برای کشورهای در حال توسعه باشد.

Submitted by editor6 on