فارسی آموز ادبی ۲

برای سال های دوم و سوم دبستان مجموعه ای از دو كتاب خواندن و كارورزی فارسی آموزادبی دو، بخش میانی این مجموعه ی آموزشی – ادبی است. كودكان افزون بر آموزش زبان فارسی پایه، از راه ادبیات، با مهارت های زندگی و خلاقیت های هنری آشنا می شوند.

در این كتاب كودكان با مفاهیم اجتماعی، همچون صلح و دوستی، همزیستی و مدارا با یكد یگر، و نگهداری از محیط زیست آشنا می شوند و راه های گفت وگو درباره ی آن ها را می آموزند. در كتاب كارورزی كودكان با تمرین های دستوری، مهارت های زبانی خود را افزایش می دهند و شگردهای پرسش و گفت و گو را می آموزند. در كارگاه داستان با چگونگی ساخت داستان آشنا می شوند. در بخش نوشتن خلاق، چگونگی نوشتن هنرورانه را می آموزند. در كارگاه نمایش خلاق در نقش شخصیت هایی كه دوست دارند، قدرت زبان و بیان خود را تجربه می كنند و در كارگاه قصه گویی، چگونگی روایت كردن یك قصه را می آموزند. اما هنوز باز هم چیزهایی برای تجربه كردن، آموختن و لذت بردن كودك مانده است. در هر درس، زبان آموزان یك خندانك جایزه می گیرند و با آن كاربردهای زبان را در آسایش جان می آموزند و با خنده های شیرین خود را سبک می سازند.

برای آگاهی از مراکز فروش این کتاب این جا کلیک کنید.

 

سال نشر
۱۳۸۴
ناشران
نویسنده
محمدهادى محمدى
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال
Submitted by admin on