شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۹۸/۱۳۷۷

بارت مویرت (بلژیک)
برگردان: 
ثریا قزل ایاغ

کتاب زمزمه خاموش واﮊه ها

خورشید شاید بدرخشد. نفرت شاید عشق بورزد و عشق شاید به نفرت برسد به این بی رحم ترین نبرد.

دخترها شاید دگرگون شوند. و پسرها نه. و این شاید در پیرنگ یک داستان روی دهد. بهار شاید پاییز شود. و فروردین شاید به خرداد برسد. و واژه ها شاید زمزمه ای خاموش سر دهند. اشباح شاید به دام افتند. دلها شاید خون بگریند. و این همه شاید پیش آید وقتی تو می خوانی. کتابها شاید پایان گیرند. و لبخند ها شاید بر لبها بمانند. داستانها از جنس "هر چه پیش آید" هستند.

 

راهنما

ديدگاه شما