مهدی آذریزدی (آذر خرمشاهی)

نام
مهدی
نام خانوادگی
آذر یزدی

مهدی آذریزدی (آذر خرمشاهی)، نویسنده و بازنویس آثار كودكان، سال‌ ١٣٠٠ در آبادی خرمشاه یزد به دنیا آمد. از كودكی همراه پدرش كشاورزی و باغبانی می‌كرد و پس از ۱۲ سالگی دو سال در مدرسه طلبگی درس عربی خواند.

آنچه او می‌دانست از راه تحصیلات رسمی نبود. آذریزدی مدتی در چاپخانه علمی،‌ كتابفروشی‌های «خاور»، «ابن سینا»، «امیركبیر»، «بنگاه ترجمه و نشر كتاب»، روزنامه «آشفته» و روزنامه «اطلاعات» كار كرد و سال‌های سال به شغل غلط‌ گیری نمونه‌های حروف‌چینی شده یا تصحیح كتاب مشغول بود.

او از سال ۱۳۳۵ با نوشتن « قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» کار نویسندگی خود را آغاز کرد. «قصه‌های ‌خوب‌ برای‌ بچه‌های‌ خوب» مجموعه‌ای از قصه‌های بازنویسی یا بازآفرینی شده از متون ادبی قدیم فارسی چون كلیله و دمنه،‌ مرزبان نامه، سند بادنامه، ‌سیاست نامه،‌ گلستان،‌ مثنوی و آثار عطار است. جلد اول «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» با الهام از قصه‌ای اثر «انوار سهیلی» پدید آمد.

«لبخند»، «گربه ناقلا»،«خاله سوسكه»،«قصه‌های تازه از كتاب‌های كهن»،«مثنوی بچه‌های خوب»، «خاله قورباغه»، «گربه تبنل»، «شعر قند و عسل»، «لبخند»، «ب‍‍اف‍ن‍ده‌ د‌ان‍ن‍ده‌»، «پ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه» و «خ‍ی‍ر و ش‍ر» از جمله آثار او است. آذریزدی توانست با جلد سوم «قصه های خوب برای بچه های خوب» درسال ۱۳۴۵ از یونسكو لوح تقدیردریافت کند و جلد چهارم و پنجم همین کتاب ازسوی شورای كتاب كودک درسال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۴۶ به عنوان كتاب ویژه سال شناخته شد.

آذر یزدی صبح روز پنج شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در بیمارستان آتیه تهران در گذشت و در زادگاهش یزد به خاک سپرده شد.

در سال ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنابر پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ۱۸ تیر را به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان در کشور اعلام کرد.

 

مهدی آذریزدی

خرید کتاب‌های مهدی آذریزدی

کتاب‌ها

 • اصل موضوع. تهران: اشرفی, ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۱۰)
 • ب‍اف‍ن‍ده دان‍ن‍ده ق‍ص‍ه از «ج‍ام‍ع آل‍ح‍ک‍ای‌ات ده‍ستان‍ی». ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۵۰. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۹)
 • ب‍چ‍ه آدم: ق‍ص‍ه س‍اده و ک‍وت‍اه «ح‍ی‌ب‍ن‌ی‍ق‍ظان». ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۴)
 • پ‍ن‍ج اف‍س‍ان‍ه: درب‍اره حی‍وان‍ات- ب‍رگ‍زی‍ده از م‍ن‍اب‍ع ای‍رانی. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۵)
 • ح‍ق و ن‍اح‍ق: ی‍ک داستان از «سی‍است ن‍ام‍ه» خ‍واج‍ه ن‍ظام آلم‍ل‍ک. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۲)
 • خاله گوهر. شیراز: کمیته ملی پیکار با بیسوادی, ۱۳۵۴.
 • خی‍ر و ش‍ر: ی‍ک داستان از ه‍ف‍ت گ‍ن‍ب‍د «ن‍ظام‍ی گ‍ن‍ج‍وی». ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۴. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۱)
 • ده ح‍ک‍ای‍ت: داستان ب‍رای ک‍ودک‍ان. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۳)
 • ش‍ع‍ر ق‍ن‍د و ع‍س‍ل، یا، ح‍ک‍ای‍ت پ‍ش‍ه و زن‍ب‍ور ع‍س‍ل و گ‍او. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵.
 • فالگیر. شیراز: کمیته ملی پیکار با بی‌سوادی, ۱۳۵۴.
 • ق‍ص‍ه‌ها و م‍ث‍ل‌ها: نم‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی از م‍ث‍ل‌ه‍ای ق‍ص‍ه‌دار.‌ ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۶. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۷)
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای ت‍ازه از کت‍ابه‍ای ک‍ه‍ن: م‍جم‍وع‍ه ک‍ام‍ل ده دفت‍ر دری‍ک کت‍اب. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۶۹.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از م‍ث‍ن‍وی م‍ول‍وی. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۴۳.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از ک‍ل‍ی‍ل‍ه و دم‍ن‍ه. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۳۶.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از م‍رزب‍ان‌ن‍ام‍ه. ته‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۳۸.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از س‍ن‍دب‍ادن‍ام‍ه وق‍اب‍وس‌ن‍ام‍ه. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۴۱.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از گ‍ل‍ستان و م‍ل‍ستان. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۵۲.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از آث‍ارشی‍خ ع‍طار. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۴۷.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از ق‍ص‍ه‌ه‍ای ق‍رآن. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۴۵.
 • قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های چهارده معصوم. تهران: امیرکبیر, ۱۳۶۳.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای س‍اده. ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۳.
 • گ‍رب‍ه ت‍ن‍ب‍ل. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان دان‍ش، ۱۳۷۱.
 • گ‍رب‍ه ن‍اق‍لا. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۵۱.
 • م‍ث‍ن‍وی ب‍چ‍ه خ‍وب. ته‍ران: اش‍رفی، ۱۳۵۱.
 • م‍رد و ن‍ام‍رد: ی‍ک داستان از ه‍زار و ی‍کش‍ب. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۶. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۶)
 • ه‍ش‍ت ب‍ه‍ش‍ت: ه‍ش‍ت اث‍رم‍ن‍ظوم. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان‌ان‍ت‍ش‍ارات اش‍رفی، ۱۳۵۰. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۸)
Submitted by editor6 on
مهدی آذریزدی
نام
مهدی
نام خانوادگی
آذر یزدی

مهدی آذریزدی (آذر خرمشاهی)، نویسنده و بازنویس آثار كودكان، سال‌ ١٣٠٠ در آبادی خرمشاه یزد به دنیا آمد. از كودكی همراه پدرش كشاورزی و باغبانی می‌كرد و پس از ۱۲ سالگی دو سال در مدرسه طلبگی درس عربی خواند.

آنچه او می‌دانست از راه تحصیلات رسمی نبود. آذریزدی مدتی در چاپخانه علمی،‌ كتابفروشی‌های «خاور»، «ابن سینا»، «امیركبیر»، «بنگاه ترجمه و نشر كتاب»، روزنامه «آشفته» و روزنامه «اطلاعات» كار كرد و سال‌های سال به شغل غلط‌ گیری نمونه‌های حروف‌چینی شده یا تصحیح كتاب مشغول بود.

او از سال ۱۳۳۵ با نوشتن « قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» کار نویسندگی خود را آغاز کرد. «قصه‌های ‌خوب‌ برای‌ بچه‌های‌ خوب» مجموعه‌ای از قصه‌های بازنویسی یا بازآفرینی شده از متون ادبی قدیم فارسی چون كلیله و دمنه،‌ مرزبان نامه، سند بادنامه، ‌سیاست نامه،‌ گلستان،‌ مثنوی و آثار عطار است. جلد اول «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» با الهام از قصه‌ای اثر «انوار سهیلی» پدید آمد.

«لبخند»، «گربه ناقلا»،«خاله سوسكه»،«قصه‌های تازه از كتاب‌های كهن»،«مثنوی بچه‌های خوب»، «خاله قورباغه»، «گربه تبنل»، «شعر قند و عسل»، «لبخند»، «ب‍‍اف‍ن‍ده‌ د‌ان‍ن‍ده‌»، «پ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه» و «خ‍ی‍ر و ش‍ر» از جمله آثار او است. آذریزدی توانست با جلد سوم «قصه های خوب برای بچه های خوب» درسال ۱۳۴۵ از یونسكو لوح تقدیردریافت کند و جلد چهارم و پنجم همین کتاب ازسوی شورای كتاب كودک درسال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۴۶ به عنوان كتاب ویژه سال شناخته شد.

آذر یزدی صبح روز پنج شنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در بیمارستان آتیه تهران در گذشت و در زادگاهش یزد به خاک سپرده شد.

در سال ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنابر پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ۱۸ تیر را به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان در کشور اعلام کرد.

 

مهدی آذریزدی

خرید کتاب‌های مهدی آذریزدی

کتاب‌ها

 • اصل موضوع. تهران: اشرفی, ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۱۰)
 • ب‍اف‍ن‍ده دان‍ن‍ده ق‍ص‍ه از «ج‍ام‍ع آل‍ح‍ک‍ای‌ات ده‍ستان‍ی». ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۵۰. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۹)
 • ب‍چ‍ه آدم: ق‍ص‍ه س‍اده و ک‍وت‍اه «ح‍ی‌ب‍ن‌ی‍ق‍ظان». ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۴)
 • پ‍ن‍ج اف‍س‍ان‍ه: درب‍اره حی‍وان‍ات- ب‍رگ‍زی‍ده از م‍ن‍اب‍ع ای‍رانی. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۵)
 • ح‍ق و ن‍اح‍ق: ی‍ک داستان از «سی‍است ن‍ام‍ه» خ‍واج‍ه ن‍ظام آلم‍ل‍ک. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۲)
 • خاله گوهر. شیراز: کمیته ملی پیکار با بیسوادی, ۱۳۵۴.
 • خی‍ر و ش‍ر: ی‍ک داستان از ه‍ف‍ت گ‍ن‍ب‍د «ن‍ظام‍ی گ‍ن‍ج‍وی». ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۴. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۱)
 • ده ح‍ک‍ای‍ت: داستان ب‍رای ک‍ودک‍ان. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۳)
 • ش‍ع‍ر ق‍ن‍د و ع‍س‍ل، یا، ح‍ک‍ای‍ت پ‍ش‍ه و زن‍ب‍ور ع‍س‍ل و گ‍او. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۵.
 • فالگیر. شیراز: کمیته ملی پیکار با بی‌سوادی, ۱۳۵۴.
 • ق‍ص‍ه‌ها و م‍ث‍ل‌ها: نم‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی از م‍ث‍ل‌ه‍ای ق‍ص‍ه‌دار.‌ ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۶. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۷)
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای ت‍ازه از کت‍ابه‍ای ک‍ه‍ن: م‍جم‍وع‍ه ک‍ام‍ل ده دفت‍ر دری‍ک کت‍اب. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۶۹.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از م‍ث‍ن‍وی م‍ول‍وی. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۴۳.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از ک‍ل‍ی‍ل‍ه و دم‍ن‍ه. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۳۶.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از م‍رزب‍ان‌ن‍ام‍ه. ته‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۳۸.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از س‍ن‍دب‍ادن‍ام‍ه وق‍اب‍وس‌ن‍ام‍ه. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۴۱.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از گ‍ل‍ستان و م‍ل‍ستان. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۵۲.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از آث‍ارشی‍خ ع‍طار. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۴۷.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای خ‍وب ب‍رای ب‍چ‍ه‌ه‍ای خ‍وب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای ب‍رگ‍زی‍ده از ق‍ص‍ه‌ه‍ای ق‍رآن. ت‍ه‍ران: امی‍رک‍بی‍ر، ۱۳۴۵.
 • قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های چهارده معصوم. تهران: امیرکبیر, ۱۳۶۳.
 • ق‍ص‍ه‌ه‍ای س‍اده. ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۳.
 • گ‍رب‍ه ت‍ن‍ب‍ل. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان دان‍ش، ۱۳۷۱.
 • گ‍رب‍ه ن‍اق‍لا. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۵۱.
 • م‍ث‍ن‍وی ب‍چ‍ه خ‍وب. ته‍ران: اش‍رفی، ۱۳۵۱.
 • م‍رد و ن‍ام‍رد: ی‍ک داستان از ه‍زار و ی‍کش‍ب. ت‍ه‍ران: اش‍رفی، ۱۳۴۶. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۶)
 • ه‍ش‍ت ب‍ه‍ش‍ت: ه‍ش‍ت اث‍رم‍ن‍ظوم. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان‌ان‍ت‍ش‍ارات اش‍رفی، ۱۳۵۰. (قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن ۸)
لینک کوتاه

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.