هر چیزی را دور نریز

هر چیزی را دور نریز

هر چیزی را دور نریز پیشنهادی بسیار جدی است اما ساده و جالب به بچه هاست، نویسنده معتقد است برای این که جهان پاکیزه ای داشته باشیم، به کمک همه ی آحاد جامعه نیاز است، این کتاب راه های مشارکت بچه ها را نشان می دهد، همه ی ما آرزو داریم خانه ای زیبا، شهری زیبا، کشوری زیبا و سرانجام جهانی زیبا و دور از آلودگی داشته باشیم، اما فقط داشتن آرزو کافی نیست، باید از همین لحظه و از خودمان شروع کنیم.

هر کجا هستیم به راستی سبز باشیم هر چیزی را فوری توی سطل زباله نیندازیم. به چیزهای دور ریختنی دوباره نگاه کنیم و ببینیم چه طور می شود از آن ها چیزی به درد بخور و زیبا بسازیم این جوری می توانیم با بازیافت اشیا دور ریختنی سبز باشیم و در ساختن جهانی سبز و پاک با دیگران همراه شویم.

این کتاب کوچک نشان می دهد چگونه می توان در تحقق ایده های بزرگ و با اهمیت جهان سهیم شویم.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Don’t throw that away!‎ : a lift-the-flap book about recycling and reusing ,2009
نویسنده
Lara Bergen, لارا برگن
برگردان (متن)
  • آرام وحیدی
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان-سال شانزدهم-شماره ۱۰

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ