راهنمای ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی

راهنمای ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی

نگارنده با توجه به خدمات طولانی و تجربه در زمینه ی آموزش و پرورش  برای کودکان و نوجوانان ،  سعی کرده است تا خواننده را با  کتابخانه های آموزشگاهی آشنا کند. موارد و موضوعات مورد بحث در این کتاب عبارت است از:

هدف ها، انواع کتابخانه های آموزشگاهی، ویژگ ها و مخاطبان هریک، وسایل و تجهیزات مورد نیاز کتابخانه های آموزشگاهی، ویژگی های کتابداران مدرسه، چگونگی گردآوری منابع کتابخانه ای (انتخاب، سفارش و تهیه)، فهرستنویسی منابع کتابخانه ای، رده بندی منابع با استفاده از خلاصه ی رده بندی دهدهی دیویی، برگه آرایی در برگه دان ها، روش های درست امانت منابع، نحوه فعال کردن و پویا کردن کتابخانه آموزشگاهی. 

در دو فصل آخر این کتاب یک طرح پیشنهادی با عنوان: "سازمان و شبکه اطلاع رسانی کتابخانه های آموزشگاهی برای آموزش و پرورش  کشور" و نیز خلاصه رده بندی دهدهی دیویی برای کتابخانه های آموزشگاهی ارائه شده است . 

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
موسی مجیدی
سال نشر
۱۳۷۸

ديدگاه شما