نازنین نیکو سرشت

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با نازنین نیکو سرشت را مشاهده کنید.

یک کودک در «روزی که تو به دنیا آمدی» حرف‌های پدرش را درباره این روز واگویه می‌کند. پدر با زبانی لطیف همه شرایط محیطی و حسی آن روز را توصیف می‌کند. او از جهان پیرامون کودک می‌گوید که دربردارنده هستی و خانواده است. عمق این گفته‌ها کودکان و هر بزرگ‌سالی را به فکر فرو می‌برد.
یکشنبه, ۱۷ مرداد