افسانه اشرفی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با افسانه اشرفی را مشاهده کنید.

آیا می‌خواهید کودکان کلاس خود را برای چالش‌های آموزشی‌ای که پیش رو دارند، آماده کنید؟ آیا به جایگاه ارزش مند یادگیری باور دارید؟ چگونه می‌توانید آن را در وضعیت کاری خود به کار بگیرید؟ 
دوشنبه, ۳۰ فروردین