پویئگ روسادو

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با پویئگ روسادو را مشاهده کنید.

"یکی از پاهای هزارپای بیچاره شکسته است. او را به سرعت به بخش اورژانس بیمارستان می برند. چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟... یک پرستار و پزشک، پای شکسته ی هزارپا را گچ می گیرند. او باید مدتی با عصا راه برود."
شنبه, ۲ دی