جایزه ادبی آهوی کومش

جایزه ادبی آهوی کومش

جایزه ادبی آهوی کومش از سال ۱۳۹۲ هر دو سال یک بار در پنج رشته ی داستان، شعر، نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهشـنامه ادبـی برگزار می شود. این جایزه در دو بخش کودکان و نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود و کودکان و نوجوانان، مادران، پدران و دیگر مربیان علاقه مند می توانند آثار خود را برای این مسابقه بفرستند.

موسسه فرهنگی هنری »سمنگان کومش پارت» این جایزه را با مشارکت انتشارات کتاب سمنگان و با همکاری شخصیت های حقوقی و حقیقی علاقه مند برگزار می کند.

اهداف جایزه:

  • افزایش آثار تالیفی ویژه کودکان و نوجوانان
  • دستیابی به آثار تازه، متفاوت و برتر
  • معرفی آثار برگزیده و برتر با سپاس از پدیدآورندگان آن ها
  • چاپ و انتشار بهینه ی آثار برگزیده و ممتاز با رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن

این جایزه در دو بخش آزاد و ویژه برگزار می شود. موضوع بخش آزاد بنا به نظر و منطق نویسـنده هـر اثر تعیین می شود. اما موضوع بخش ویژه، در راستای توسعه فرهنگی کشور و بنا بـه نیـاز جامعـه و یـا خواست سازمان های مشارکت کننده در هر دوره تعیین می شود.

آثاری که برای این مسابقه فرستاده می شوند باید تا زمان اعلام نتایج به طور رسمی (در کتاب یا رسانه ای رسـمی اعم از کاغذی یا مجازی) منتشر نشـده باشـند و عـلاوه بـر ارزش ادبـی و جـذابیت هـا و خلاقیت هـای ساختاری؛ از قابلیت جلب مخاطب به طور عام برخوردار باشند.

این جایزه متناسب با موضوع و هدف برگزاری در دو گستره ی استان سمنان و کشور برگزار می شود و در شرایط خاص کشورهای فارسی زبان و سایر کشورها هم می توانند آثار خود را در مسابقه شرکت دهند.

برنامه های جنبی جایزه:

  • برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان
  • برگزاری نشست های تخصصی ادبی (در رشته های متناسب با فراخوان هر دوره) از
  • برگزاری کارگاه تخصصی هنرهای کاربردی متناسب با رشته های مـورد فراخـوان ماننـد تصـویرگری کتـاب، طراحی و ساخت عروسک، و...
  • برگزاری کارگاه تخصصی و مستند شناخت و ترویج موضوع فرهنگی مورد نظر سازمانهای مشارکت کننده
  • برگزاری آیین سپاس از کوشندگان ادبیات کودک و نوجوان
راهنما
ایمیل: 
koomesh@gmail.com
نشانی: 
دبیرخانه جایزه: سمنان، میدان کوثر، مرکز رشد پارک علـم و فنـاوری دانشـگاه سـمنان، سـاختمان شکوفایی خلاقیت، واحد سمنگان کومش
تلفن: 
۳۳۳۲۹۷۲۰ ( کد ۲۳)

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.