بخوان و شوق به خواندن را برانگیز

هنگامی که یک کودک به داستان ها علاقه مند می شود، به کتاب خواندن نیز علاقه مند خواهد شد. تقویت مهارت خواندن نیز برای پیش رفتن در زندگی و همچنین در مدرسه نقش بزرگی دارد. این ها، باور سازمان فرانسوی "بخوان و شوق به خواندن را برانگیز" (Lire et fait lire) است. 

این سازمان پروژه ای را در دهه ۱۹۸۰ در شهر برست فرانسه اجرا کرد که در آن مردان وزنان بازنشسته برای راه اندازی کتابخانه یک مدرسه داوطلب شدند. در پروژه جدید این سازمان، بازنشستگان بخشی از زمان آزاد خود را به کتابخوانی برای کودکان می پردازند. آن ها این کار را تنها برای لذت بردن کودکان و خودشان انجام می دهند. 

هدف این برنامه افزون بر ترویج کتابخوانی، محکم کردن پیوند بین دو نسل است. افرادی که برای بلندخوانی داوطلب می شوند، بیشتر از ۵۰ سال دارند و کودکان شرکت کننده در طرح نیز دبستانی یا پیش دبستانی هستند. داوطلبان و کودکان هفته ای یکبار و یا بیشتر در طول سال تحصیلی با یکدیگر دیدار می کنند و برای نیم ساعت به کتابخوانی و گفت و گو با یکدیگر می گذرانند. 

کودکان در گروه های دو تا ۶ نفره در این برنامه شرکت می کنند و به داستان های مورد علاقه شان گوش می سپارند. در این نشست ها، هنگام کتابخوانی گفت و گو های صمیمانه نیز انجام می شود. کودکان از تجربه های شان می گویند و یا از پدربزرگ یا مادربزرگ داوطلب کتابخوانی، پرسش می کنند. آن ها نیز درست مانند این که با کودکان یا نوه های خود گفت و گو می کنند، با کودکان رفتار می کنند. 

بازنشستگان داوطلب کتابخوانی، پیش از آغاز پروژه، در سازمان "بخوان و شوق به خواندن را برانگیز" در زمینه هایی مانند روانشناسی کودک و ادبیات کودک آموزش هایی دیده اند. هم اکنون ۱۲ هزار داوطلب با بیش از ۲۵۰ هزار کودک در مدرسه ها و کتابخانه ها و مراکز نگهداری کودکان کتابخوانی می کنند. 

کتاب های مناسب برای بلندخوانی را نیز یک کمیته در این سازمان یا سازمان های همکار و یا خود افراد داوطلب کتابخوانی انتخاب می کنند. پشتیبانی مالی این پروژه نیز با سازمان های دولتی، بنیادهای خیریه، شرکت های انتشاراتی و مانند آن ها انجام می شود.

این برنامه که از سال ۱۹۹۹ در فرانسه جریان دارد هم اکنون در سوییس و استان کبک کانادا نیز اجرا می شود.

برگردان:
گروه مترجمان کتابک
Submitted by admin on