برای حمایت از تغذیه با شیر مادر باید از مادران پشتیبانی کنیم

برای حمایت از تغذیه با شیر مادر باید از مادران پشتیبانی کنیم

شعار امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، «حمایت از مادر کلید تداوم شیردهی و سلامت کودک» بر روی مشاوره ی یکسان و مردمی به مادران تاکید می کند.

در هفته یا ماه های نخست پس از زایمان میزان شیردهی مادران کاهش بسیاری می یابد. بنابراین حضور جامعه ای حمایتگر برای مادران شیرده ضروری است.
 پشتیبانی پیوسته برای شیردهی مادران به روش های گوناگونی میسر است. به طور سنتی، حمایت اولیه از سوی خانواده است. از آن جایی که جامعه ها تغییر کرده و به سمت شهرنشینی رفته اند لازم است حمایت از مادران از سوی انجمن های گسترده تری صورت بگیرد. شبکه های اجتماعی و خانواده، وزارت بهداشت و درمان، بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز درمانی، وزارت کار و محل کار، دولت و قانون گذاری و مدیریت بحران و اورژانس پنج حلقه پشتیبان مادران در تغذیه نوزاد با شیر مادر هستند.

هدف برنامه مشاوره ی یکسان و مردمی که روشی بسیار موثر، فعال و پرباری است دسترسی به تعداد بیشتری از مادران است. مشاور می تواند هر فردی از جامعه باشد که برای حمایت از مادران آموزش دیده است. مشاوران آزموده در جامعه به کمک مادرانی می آیند که پرسش هایی درباره ی تغذیه با شیر مادر دارند. پشتیبانی پیوسته ی خانواده و جامعه از مادران شیرده کلید گسترش تغذیه با شیر مادر در جامعه است.

توجه به اهمیت حمایت از مادران برای شیردهی، آگاهی دادن به مردم جامعه درباره ی حضور مشاورانی از خود مردم و گسترش برنامه های مشاوره، تشویق حمایتگران تغذیه با شیرمادر بدون توجه به پیشینه ی آموزشی آن ها و آموزش آنها برای حمایت مادران و کودکان، شناسایی سازمان های محلی و بومی حمایت کننده از مادران که بعد از زایمان به یاری مادر و کودک می آیند، فراخوان دادن به دولت ها و مراکز ارائه دهنده ی تسهیلات برای افزایش مدت و میزان شیر دهی، اهدافی است که در هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر در سال ۲۰۱۳ دنبال می شود.

درباره هفته جهانی تغذیه با شیر مادر بیشتر بدانیم

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۵-۰۹ ۱۰:۵۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما