حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم: دستنامه آموزش حقوق کودک در دبستان و دبیرستان

حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم: دستنامه آموزش حقوق کودک در دبستان و دبیرستان

«حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» کتابی است درباره شناخت حقوق کودک همراه با کارگاه های عملی برای دانش آموزان دبستان و دبیرستان. این کتاب به آموزگاران کمک می کند تا کودکان و نوجوانان را از راه تجربه های عملی در کلاس های درس با حقوق خود آشنا کند.

این دستنامه، دستاورد پروژه آزمایشی ترویج حقوق کودک در دبستان هاست که آموزش و پرورش جمهوری کرواسی آن را پذیرفته و در پایان ۱۹۹۷ را اندازی شد. هدف بلندمدت این پروژه، کمک به فرهنگسازی در آموزشگاه هاست که در آنجا دانش آموزان هر روز با حقوق شان آشنا می شوند، تمرین می کنند، شیوه نگهداری از حقوق خود را می آموزند و پیامدهای آن را می شناسند. هدف کوتاه مدت این برنامه، آموزش آموزگاران دبستان ها برای آموزش حقوق کودک است. برای نمونه، بخشی از برنامه های آموزشی ویژه آموزگاران عبارت است از: آشناسازی آموزگاران با مفهوم حقوق کودک، آگاه کردن آنان از جایگاه راستین کودک در کشور خود و در گستره جهانی، افزایش آگاهی آموزگاران درباره ی مسئولیت فردی و تخصصی شان در پیوند با انجام شدن، نگهداری و رشد حقوق کودک و ... .

دستنامه دو بخش دارد:
 در بخش نخست با رویکرد نظری به آموزش حقوق کودک، به اهمیت این جنبه از کار آموزشی و از دیدگاه رشد شخصیتی، حقوق کودک از دیگاه فرایند آموزش، تأثیر کلاس درس و محیط آموزشی بر بهره مندی حقوق کودک در آموزشگاه و نقش کتابخانه در ترویج آن، بررسی می شود. در پایان این بخش، پیمان نامه حقوق کودک به عنوان سندی بنیادین بازگو شده است. 

در بخش دوم، به برخی نمونه های نقض حقوق کودک در آموزشگاه ها، خانواده ها و جامعه اشاره و بررسی می شود.

این کتاب، هرچند دستنامه ای است برای آموزگارانی که موضوع های وابسته به حقوق کودک را آموزش می دهند، به همان اندازه برای کارشناسانی که با کودکان و نوجوانان سروکار دارند (مانند سرپرست های کارگاه ها، اردوگاه های کودکان و نوجوانان) کاربردی و سودمند خواهد بود.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Knowing and living our rights: manual for child rights education in primary school
نویسنده
Dubravka Maleš, دوبراوکا مالس...[و دیگران]
برگردان (متن)
  • زهره قایینی, ویدا محمدی
سال نشر
۱۳۹۵
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
مسعود میرعلایی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ