سخن مهاتما گاندی درباره زندگی

به گونه‌ای زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد. به گونه‌ای بیاموز که گویی برای همیشه زندگی خواهی کرد.

Submitted by admin on