مهاتما گاندی

مهاتما گاندی

به گونه ای زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد. به گونه ای بیاموز که گویی برای همیشه زندگی خواهی کرد.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام