از کتاب یک درخت در بروکلین می روید، سخن بتی اسمیت درباره خواندن

بتی اسمیت

چه هنگام شگفتی! زمانی که کودک درمی یابد می‌تواند واژه‌های چاپ شده را بخواند!

راهنما

ديدگاه شما