برنامه "یک کتاب اهدا کن"

برنامه "یک کتاب اهدا کن"، در شهر شیخوپوره پاکستان اجرا شد. در این برنامه، از دانش آموزان مدرسه های خصوصی شهر خواسته شد تا هر یک کتابی را به کودکان مدرسه های دولتی شهر اهدا کنند.

کتاب های جمع آوری شده، برای تشکیل کتابخانه های کلاسی در دبستان های دولتی به کار می رود تا خواندن را به عادتی در وجود کودکان تبدیل کند. دبستان هایی که برای اهدای این کتاب ها انتخاب می شوند باید از ویژگی هایی برخوردار باشند. به این ترتیب دانش آموزان مدرسه های دولتی از کتاب های مناسب برخوردار شدند تا پایه های سواد آموزی و عشق به خواندن برای همه عمر را در وجود خود نهادینه کنند.

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by admin on