شعر لبخند از افشین اعلاء

بچه‌ها زیباترین شعری که من

خوانده‌ام، لبخند زیبای شماست

در خیالم بهترین آوازها

خنده و فریاد و غوغای شماست

بچه‌ها وقتی که بازی می‌کنید

قلب من هم با شما پر می‌کشد

توی خانه، توی کوچه، در کلاس

هرکجا در جمعتان سر می‌کشد

آرزویم بچه‌ها، این است این

کاش می‌شد باز کودک می‌شدم

می‌دویدم با شما در کوچه‌ها

کاش می‌شد باز کوچک می‌شدم

بچه‌ها در آسمان شعر من

مثل خورشید همیشه روشنید

یادتان از من نخواهد شد جدا

چون شما سرچشمه شعر منید

آرزوی هر شب و روز من است

شادی امسال و هر سال شما

بچه‌ها زیباترین شعری که من

گفته‌ام در زندگی مال شم

نویسنده
افشین اعلاء
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by admin on