چهارمین کنفرانس بین المللی زبان و آموزش  برگزار می شود

چهارمین کنفرانس بین المللی زبان و آموزش برگزار می شود

آموزش به زبان مادری برای جلوگیری از تبعیض و به حاشیه رانده شدن در همه جوامع قومی-زبانی بسیار ضروری است.

بخشی از برنامه "آموزش برای همه" به آموزش چندزبانه در قاره آسیا و نواحی اقیانوس آرام اختصاص دارد. برخی از کشورهای منطقه در نظام های آموزشی خود آموزش چندزبانه را فزوده اند. با این حال هنوز برخی از کشورها موفق به اجرای این برنامه نشده اند.

گروه آموزش چندزبانه ی آسیا برای ایجاد ظرفیت ملی و بومی برای طراحی، اجرا، و نظارت برنامه آموزش چندزبانه، کنفراس های بین المللی برگزار می کند. به همین منظور کنفرانسی با عنوان آموزش چندزبانه برای همه در آسیا و کشورهای نواحی اقیانوس آرام: سیاست ها، تجربه ها و فرایندها برای آشنایی با آموزش چندزبانه و ترویج این نوع آموزش در قاره آسیا و اقیانوس آرام در تاریخ ۶ تا ۸ نوامبر ۲۰۱۳ در بانکوک، تایلند برگزار خواهد شد. اهدافی که این کنفرانس دنبال می کند عبارتند از:

  • افزایش اهمیت آموزش چندزبانه موثر و تقویت آموزش چندزبانه در مناطق اقیانوس آرام و قاره ی آسیا.
  • تعریف جهانی از آموزش چندزبانه و افزایش درک ویژگی های این نوع آموزش در قاره ی آسیا.
  • حمایت از برنامه ی آموزش چندزبانه با نشان دادن پیشرفت های سیاست گذاری در این زمینه در کشورهای آسیایی و نواحی اقیانوس آرام.
  • ارائه چالش ها و نتایج اجرای آموزش چندزبانه برای نشان دادن فاکتورها و عواملی که موجب آموزش چندزبانه موثر و کارآمد می شود.
  • ارزشیابی تجربه های آموزش چندزبانه.
  • گسترش نقش شبکه ی آموزش چندزبانه منطقه ای آسیا – اقیانوس آرام.
  • افزایش اقدام های جمعی در میان برگزارکنندگان این نوع آموزش در منطقه ی آسیا- اقیانوس آرام و سرتاسر دنیا برای ترویج این نوع آموزش

     

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۵-۰۲ ۱۴:۰۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما