شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۹/۱۳۸۸

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۰۹/۱۳۸۸
دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در مصر

با کتاب ها که همدم منند

هستم آنجا که آرزو دارم

من جهانم، جهان،همان من است

با کتاب ها که همدم منند

هستم آنجا که آرزو دارم

واژه ها و رنگ ها، شعرها – نوشته ها

مرا به دورها، به قلعه های بسته می برند

از دل کتاب های بی شمار

می روم به قصر شاه ها، به سرزمین گنج

و با چراغ جادوی خیالیم

سوار قالی پرنده می شوم

مثل جن و غول و سند باد

که رمز غارهای بسته را به شهرزاد قصه گو گفته اند

واژه های هر کتاب

می برد مرا به هر مکان، به هر زمان

و روح من

سوار بر پرنده ی خیال

از فراز مرزها و رودهای بیکران

می رود به سرزمین دور دست

هر چه بیشتر کتاب می خوانم

بیشتر به راز و رمز می رسم

راز این که یک کتاب

بهترین رفیق و همدم من است

راهنما

ديدگاه شما