اژدهای پدرم

اژدهای پدرم

پسر کوچولویی به نام المر گربه پیر و ولگردی را با خود به خانه می برد، امّا مادر به او اجازه نمی دهد که از گربه نگهداری کند و گربه را از خانه بیرون می اندازد. المر با گربه همدردی می کند و از آرزوی پرواز با او صحبت می کند.

گربه نشانی اژدهای پرنده کوچولویی را که در جزیره وحشی ها اسیر است و ناچار است مسافران و بارهای آنان را بین دو ساحل انتقال دهد به المر می دهد. المر با کمک دوجین آب نبات و یک مسواک، شانه و چند تا روبان و آدامس ساکنان جزیره وحشی ها را خلع سلاح می کند و اژدهای کوچولو را نجات می دهد و بر پشت آن به سوی خانه باز می گردد. 

اژدهای پدرم داستانی خنده داری است که از منطقی کودکانه پیروی می کند. کودک در داستان خود را می بیند، گاهی می ترسد و گاهی جسورانه با حیوانات وحشی رو به رو می شود و با زیرکی آن را فریب می دهد. او حس مستقل بودن و روی پای خود ایستادن را تجربه می کند.

 

کاربردها و فعالیت ها

"اژدهای پدرم"، نوشته ی روت استیلز جانت، برنده ی افتخاری جایزه ی نیوبری، و رمان محبوب کودکان، داستانی ماجراجویانه با مایه ی طنز، ماجرای پسرکی باهوش و خلاق به نام المر را روایت می کند که برای نجات یک بچه اژدها به جزیره ای وحشی می رود.
شخصیت پردازی
هنگام خواندن رمان اژدهای پدرم، درباره ی شخصیت های کتاب را با کودکان گفت و گو کنید. از دانش آموزان بخواهید شبکه ای برای شخصیت های گوناگونی که در داستان با آن ها رو به رو می شوند، درست کنند. این شبکه باید ویژگی های فیزیکی و ویژگی های شخصیتی آن ها را در بر بگیرد. "شبکه ی شخصیت های داستان اژدهای پدر من" را در بخش پیوست پیدا کنید. برای هر شخصیت داستان یک برگه از این جدول را در اختیار دانش آموزان بگذارید و از آن ها بخواهید در طول خواندن داستان، ویژگی های هر شخصیت داستان را در جدول خودش بنویسند. در پایان داستان از آن ها بخواهید شخصیت های داستان را با هم مقایسه، و تفاوت های شان را مشخص کنند.
پیش بینی نتایج
جدولی دو ستونی با عنوان های "اتفاقی که من فکر می کنم خواهد افتاد" و" آن چه اتفاق افتاد" رسم کنید. از دانش آموزان بخواهید پیش از خواندن هر فصل، آن چه را فکر می کنند اتفاق خواهد افتاد، پیش گویی کنند و پیش گویی شان درباره ی هر فصل را در جدول بنویسند. سپس، فصل مربوط را بخوانید و درباره ی آن چه در آن فصل اتفاق افتاد و این که پیش گویی های شان تا چه حد درست از آب درآمده ، گفت و گو کنید.
به عنوان فعالیت کلاسی و با کمک دانش آموزان،  خلاصه ای از هر فصل را بنویسید و از دانش آموزان بخواهید جدول های خود را به آن اضافه کنند. خلاصه های فصل ها، رخدادهای داستان را به دانش آموزان یادآوری می کنند و به آن ها کمک می کنند که برای امتحان ها و فعالیت های بعدی شان آماده شوند.
پرسش هایی برای گفت و گو

  • از دانش آموزان بپرسید فکر می کنند چرا پدر تصمیم گرفت به جزیره ی وحشی برود.
  • از آن ها بخواهید جزیره ی وحشی را توصیف کنند. از آن ها بخواهید که به سه مورد از جزییات اشاره کنند.
  • از دانش آموزان بخواهید پنج چیزی را که المر برای سفرش به جزیره ی وحشی، در کوله پشتی خود به همراه داشت، نام ببرند و بگویند که از هر یک چگونه در داستان استفاده کرد. با آن ها بر کدام جانور در جزیره پیروز شد؟  
  • سه دلیلی را که بر اساس آن ها گرازها فکر می کردند به جزیره ی آن ها حمله شده است، نام ببرند.
  • هنگامی که المر در حال پرواز بر پشت اژدها از جزیره می رفت، چه منظره ی جالبی دید؟

 راهنمای مسافرتی
از دانش آموزان بخواهید با استفاده از راهنمایی های ارائه شده، یک راهنمای مسافرتی بسازند.
در صفحه ی اول راهنمای مسافرتی رستواران ها و فهرست غذاهای آن ها را بنویسند: از آن ها بخواهید فرض کنند رستوران هایی در آن اطراف وجود دارند. آن ها باید تصمیم بگیرند چه غذاهایی در آن رستوران ها عرضه شود. دست کم دو رستوران بسازند، برای شان فهرست غذا بنویسند و غذاهای خوشمزه را در آن ها معرفی کنند.

در صفحه ی دوم آن درباره ی جاهای دیدنی و معروف جزیره بنویسند: از دانش آموزان بخواهید به مکان های مورد علاقه شان در جزیره ی وحشی فکر کنند. بپرسید اگر امکان بازدید از آن ها وجود داشت، چه چیزی در آن ها می دیدند؟ دانش آموزان باید سه مکان را انتخاب، و سپس آن ها را توصیف کنند.

در صفحه ی سوم وسایل ضروری برای سفر به این جزیره را گوشزد کنند: از دانش آموزان بخواهید به روش بارش فکری وسایلی را که بازدید کنندگان باید در جزیره همراه داشته باشند، تعیین کنند. آن ها باید سه وسیله را به ترتیب اهمیت نام ببرند و ویژگی های آن ها را توضیح دهند.

در صفحه ی چهارم خطرهایی را گوشزد کنند که ممکن است در جزیره گردشگران را تهدید می کند: چه خطرهایی در جزیره وجود دارند که بازدید کنندگان باید از آن ها آگاه باشند؟ از دانش آموزان بخواهید درباره ی این که چگونه می توان از سه خطر در جزیره در امان ماند، توضیح دهند و با  کمک تصویر راه های پیش گیری از این خطرها را نشان دهند.

از دانش آموزان بخواهید در پشت برگه ی راهنما، نقشه ای از جزیره را ترسیم کنند و هر آن چه را برای بازدید کنندگان لازم می دانند، در این قسمت اضافه کنند.

اژدهای خودتان را خلق کنید
از دانش آموزان بخواهید اژدهای کاملا شخصی خود را بسازند و در کلاس نصب کنند. سپس می توانند توصیف های مربوط به اژدها را از متن کتاب، بخوانند. بعد اژدهایی بسازند که این ویژگی ها را داشته باشد. برای این که مطمئن شوید اژدها به خوبی در کلاس جا می گیرد، از دانش آموزان بخواهید به راهنمایی های زیر توجه کنند.

اژدها باید:
•    از ۶۰ سانتی متر بلندتر نباشد.
•    از کاغذ ساخته شده باشد.
•    محکم به تکه ای ریسمان بسته شده باشد، به طوری که خطر افتادن آن وجود نداشته باشد.
•    سه بعدی باشد.

 برگردان: سحر عبداملکیان

 
 

پرسش ها:
پس از خواندن داستان این پرسش ها را از کودکان بپرسید:
۱. درباره ی سه رویداد مهم پیش از سفر المر، به ترتیب توضیح دهید.
۲. المر و گربه در کجا یکدیگر را ملاقات کردند؟
۳.  مادر المر درباره ی این که او گربه ی ولگردی را به خانه بیاورد و غذا بدهد، چه احساسی داشت؟
۴. المر چه کاری را بیش تر از هرچیز دوست دارد انجام دهد؟
۵. دو جزیره ای را که گربه  ادرباره ی آن ها برای المر  توضیح داد، نام ببرید.
۶. گربه از حیوانات جزیره برای المر حرف زد. مشکل بزرگ آن ها چه بود؟
٧.  توضیح دهید جانوران جزیره چگونه به آن سوی رود می رفتند.
٨. بچه اژدها چگونه با حیوانات دیگر به جزیره آمد؟
٩.  سه چیز را که المر در کوله پشتی اش داشت، نام ببرید.
۱۰. احساس شما درباره ی برخورد حیوانات با بچه اژدها چیست؟ درباره ی احساس خود توضیح دهید؟

کوله پشتی پر از خاطرات

المر و گربه، پیش از حرکت المر به سوی جزیره ی وحشی، چند وسیله ی مفید در کوله پشتی او گذاشتند. گرچه  المر در طول روز با چندین خطر رو به رو شد، ما هرگز چیزی در این مورد که او در طول شب چه کرد، نخواندیم، در حالی که در جنگل و در جزیره ای که حیوانات وحشی در آن زندگی می کردند ، تنها بود. شاید او به رختخواب گرمش فکر می کرد، یا به زمانی که خانواده اش برای خوردن شام دورهم جمع می شدند، یا به موضوع های خانوادگی دیگر.
خاطره ها، بخش مهمی از زندگی ما هستند. همه ی ما خاطرات ویژه ای از رویدادهای گذشته داریم که  جایگاهی پایدار و مانا در ذهن ما پیدا می کنند و ممکن است  زمانی که تنها یا از خانواده مان دور هستیم، به آن ها فکر کنیم. سعی کنید به بعضی از این خاطره ها فکر کنید و آن ها را در یک بند کوتاه بنویسید. یک کوله پشتی یا کیف معمولی تهیه کنید و خاطراتی را که نوشته اید، در آن بگذارید.
می توانید بعضی از چیزهایی را هم که در زیر به آن ها اشاره شده است، در کیف خود بگذارید:
•    عکس های جدید افراد خانواده
•    نقاشی هایتان
•    نمونه ای از دست خط تان
•    یک داستان که خودتان نوشته اید
•    یک نوار کاست که صدای خود را هنگام حرف زدن، مطالعه  یا  آواز خواندن، روی آن ضبط کرده اید
•    ریسمانی که با آن قد خود را اندازه گرفته اید
•     فهرستی از کتاب ها، آوازها، فیلم ها و بازی های مورد علاقه تان

وقتی خاطرات تان را به این ترتیب گردآوری کردید، آن ها را در کوله ی خود بگذارید ودر آن را ببندید. کوله را در جای امنی قرار دهید و بعدها آن را باز کنید. احتمالا از چیزهایی که هنگام مرور خاطرات تان می فهمید، شگفت زده خواهید شد.

 گردآوری وسایل لازم برای سفر

المر، کوله ی پدرش را برداشت و چند چیز بسیار ضروری در آن گذاشت تا با خود به سفر ببرد. تصور کنید که گروه شما برای مدت زمان معینی به یک جزیره می رود. یک جدول با سه  ستون رسم کنید. در ستون اول نام چیزهایی را که المر برای سفرش برداشت، یادداشت کنید. سپس درباره ی چیزهایی که گروه شما می تواند با خود ببرد، فکر کنید و در ستون دوم جدول بنویسید. در ستون آخر جدول هم توضیح دهید که چرا گروه تان این چیزها را با خود خواهد برد.
 
 جهت یابی  به کمک خورشید

المر در جزیره ی تنگرینا فرود آمد، از عرض اقیانوس راک گذشت و به جزیره ی وحشی رسید. او می توانست از خورشید برای جهت یابی درست، استفاده کند.
خورشید یک منبع همیشگی برای جهت یابی است و به این ترتیب یک قطب نمای طبیعی به شمار می رود. با فعالیت گروهی و با استفاده از روش های ارائه شده، سعی کنید جهت های شمال، جنوب، شرق و غرب را به کمک خورشید بیابید. درستی کار خود را با استفاده از قطب نما آزمایش کنید. وقتی کارتان تمام شد، توضیحات لازم را درباره ی روش دقیق تر بنویسید. نتایج  کار خود را با دیگر دانش آموزان کلاس در میان بگذارید.

خورشید: خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می کند. بکوشید با مشاهده ی خورشید، جهت های شمال، جنوب، شرق و غرب را پیدا کنید. (این روش در آغاز یا پایان روز که نور خورشید از بالا و مستقیم نمی تابد، نتیجه ی دقیق تری خواهد داشت.)

۲. ساعت مچی: اگر ساعت مچی دارید و آن را به وقت محلی تنظیم کرده اید،  می توانید از آن به جای قطب نما استفاده کنید.ساعت را کف دست خود بگیرید و آن را بچرخانید تا زمانی که عقربه ی کوتاه به سوی خورشید میل کند. اگر خطی فرضی در میانه ی فاصله ی عقربه ی کوتاه و عدد ۱۲ بکشید، آن خط به جهت جنوب اشاره خواهد کرد.

۳. سایه ی چوب: در این روش، به یک تکه زمین مسطح شنی و یک تکه چوب کوتاه صاف نیاز دارید. (چوبی که کاملا صاف شده باشد، مناسب تر است.) چوب را با زاویه در زمین  فرو ببرید، به طوری که کاملا رو به خورشید باشد. به این ترتیب، چوب سایه نخواهد داشت. صبر کنید تا سایه ی آن شکل بگیرد و  دست کم به طول ۱۸ سانتیمتر برسد. در این لحظه، سایه جهت شرق را نشان خواهد داد. حالا می توانید با شناختن جهت شرق، جهت های  شمال، جنوب و غرب را هم پیدا کنید.

 

۴. سایه هایی با طول برابر: در این روش، به یک تکه زمین مسطح شنی، دو مداد، یک چوبی  به درازای ۹۱ سانتی متر و تکه ای ریسمان نیاز دارید. هنگام صبح، چوب را در زمین فرو کنید. ریسمان را با یک گره ی شل به انتهای چوب ببندید. آن را از به طرف انتهای سایه ی آن بکشید و در این نقطه به یکی از مداد ها گره بزنید. با استفاده از مداد، دایره ای دور چوب بکشید و در نقطه ای که سایه به دایره می رسد، مداد را در زمین فرو کنید ( به این ترتیب دایره ای به شعاع سایه چوب دور چوب رسم  می کنید). بعد از ظهر، مداد دوم را در جایی که حالا سایه به دایره می رسد ( درازای سایه برابر با شعاع دایره است)، در زمین فرو کنید. خط مستقیمی روی زمین بکشید که دو مداد را به هم وصل کند. این خط، جهت شرق -غرب را مشخص می کند. چوب، صبح جهت غرب را نشان می دهد. حالا می توانید دیگر جهت ها را هم بیابید.

 

نوشته ی بتی ال. باند

 برگردان: سحر عبداملکیان

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
My Father's Dragon
فایل‌های پیوست
ناشر
نویسنده
Ruth Stiles Gannett , راث استیلز جانت
برگردان (متن)
  • نسرین وکیلی
سال نشر
۱۳۸۹
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
فاطمه مرتضایی فرد

ديدگاه شما