لیست محتوا دسته بندی

آویسا شریفی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با آویسا شریفی را مشاهده کنید.

آتشفشان آزمایشگاه
معرفی کتاب
کتاب «آتشفشان آزمایشگاه» داستان بی‌کله خطر کردن است و مشارکت. در آزمایشگاه مدرسه، یک کارگاه خلاقیت برگزار می‌شود. بچه‌ها که می‌روند، آزمایشگاه می‌ریزد به هم؛ وسایل آزمایشگاه هم می‌خواهند خلاق...
پدیدآورندگان
رییس آزمایشگاه
معرفی کتاب
کتاب «رییس آزمایشگاه» داستانی است که می‌خواهد به این سوال پاسخ بدهد: رقابت بهتر است یا داستان رفاقت؟ زور گفتن بهتر است یا از ته قلب آواز خواندن؟ یک تازه وارد! مولاژ بدن، از راه نرسیده می‌خواهد...
پدیدآورندگان
اژدهای آزمایشگاه
معرفی کتاب
 کتاب «اژدهای آزمایشگاه» داستان هم‌دلی‌ست؛ مهربانی کردن، وقتی بقیه مهربان نیستند. سر زنگ آزمایشگاه، یک مداد کوچک می‌افتد زمین. می‌رود زیر پای بچه‌ها و با تن زخمی و نوک شکسته، توی آزمایشگاه...
پدیدآورندگان