نورالدین زرین کلک

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با نورالدین زرین کلک را مشاهده کنید.

"از آن لنگ درازت خجالت نمی کشی هره و کره می کنی؟ از آن لنگ درازت خجالت نمی کشی از صبح تا شب ول می گردی...؟" در خیابان یک شتر ایستاده است. می گویم پدر نگاه کن این شتر چه قدر لنگ دراز است. پدر می گوید شتر حیوان صبوری است.
سه شنبه, ۳۰ آبان
ب، اول بلبله/ جاش رو درخت و گله چ، اول چهار میاد/ چلچله با بهار میاد  ی، یوزپلنگ زیبا/ حرف ته الفبا
سه شنبه, ۳ شهریور