سخن افلاطون درباره آموزش به کودکان

کودکان را مجبور به یادگیری نکنید، از راه بازی به آن‌ها آموزش دهید.

Submitted by admin on