افلاطون

سخن افلاطون درباره آموزش به کودکان

کودکان را مجبور به یادگیری نکنید، از راه بازی به آن‌ها آموزش دهید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۱۱ ۱۶:۴۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما