بی اف اسکینر

بی اف اسکینر

لازم نیست ما کتاب های بزرگ و محشر را آموزش دهیم، کافی است که شوق خواندن را به کودکان بیاموزیم.

 

راهنما

ديدگاه شما