مارک تواین

سخن مارک تواین درباره اهمیت کتاب خواندن

کسی که کتاب نمی‌خواند، بر کسی که نمی‌تواند بخواند، هیچ برتری ندارد!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۲۲:۳۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما