نکته های ویرایشی

نکته های ویرایشی

١. از کاراکترهای نادرست زیر در نوشته ها استفاده نشود.

درست نادرست
 ی  ي
 ک  ك
 ه  ة
 ١٢٣۴۵۶٧٨٩٠  ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
جدول کاراکترهای درست و نادرست

٢. علامت هایی مانند "،" ، ":"، "؟"، "!" و... به کلمه قبلی چسبيده باشند و با کلمه بعدی فاصله
داشته باشند. مانند:

 • درست: کتابک، پنجره ای
 • نادرست: کتابک ، پنجره ای – کتابک ،پنجره ای

٣. فاصله بين کلمه ها بيش از یکی نشود. مانند:

 • درست: کتابک پنجره ای
 • نادرست: کتابک   پنجره ای

۴. در نوشتن کلمه های سرهم و جدا دقت شود. مانند:

 • درست: می شود، بازی گر، کتاب ها
 • نادرست: ميشود، بازیگر، کتابها

۵. در ميان بندها، خط خالی نباشد. مانند:

 • درست: کتابک پنجره ای به جهان خواندن.
  کتابک پنجره ای به جهان خواندن.
 •  نادرست: کتابک پنجره ای به جهان خواندن.

  کتابک پنجره ای به جهان خواندن.

۶. بين پرانتز و کلمه ی داخلی فاصله نباشد. مانند:

 • درست: (کتابک پنجره ای)
 • نادرست: ( کتابک پنجره ای )

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.