روشنان

نشریه روشنان دوماهنامه تخصصی ادبیات كودك و نوجوان، معاونت پژوهش كانون پرروش فكری كودكان و نوجوانان بود که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ در نوزده دفتر منتشر شد.

نشریه روشنان با امتیاز کانون پرورش فکری و مدیریت حسن وزیری و سردبیری خسرو آقایاری اداره می‌شد. بیشتر شماره‌های آن با محور موضوعی مانند ترجمه، ادبیات كهن و ... منتشر شدند. نقد و نظر و دیدگاه بخش‌های ثابتی در این نشریه تخصصی بود.

نشریه روشنان در دوازده ساله‌ انتشار به موضوع‌ها و رویکردها زیر پرداخت:

 • تخیل و انگیزش: دفتر دوم (۳۷۶ صفحه) / بهار ۱۳۸۴
 • الگوی رشد: دفتر سوم (۱۶۰ صفحه) / بهار ۱۳۸۵
 • طبیعت: دفتر چهارم (؟؟؟ صفحه) / پاییز ۱۳۸۵
 • عشق و بلوغ عاطفی: دفتر پنجم (۲۰۸ صفحه) / بهار ۱۳۸۶
 • اسطوره و نماد و رمز: دفتر ششم (۲۳۲ صفحه) / تابستان و پاییز ۱۳۸۶
 • بازنویسی و بازآفرینی: دفتر هفتم (۱۶۰ صفحه) / بهار ۱۳۸۷
 • ترجمه: دفتر هشتم (۱۹۶ صفحه) / تابستان و پاییز ۱۳۸۷
 • نظریه‌پردازی در ادبیات کودک و نوجوان: دفتر نهم (۱۶۸ صفحه) / پاییز ۱۳۸۸
 • ادبیات دینی: دفتر دهم (۲۰۸ صفحه) / پاییز ۱۳۸۹
 • افسانه‌‌ها: دفتر یازدهم (۳۴۰ صفحه) / تابستان ۱۳۹۰
 • فانتزی در ادبیات کودک: دفتر دوازدهم (۲۵۲ صفحه) / زمستان ۱۳۹۰
 • واقع‌گرایی در ادبیات کودک: دفتر سیزدهم (۱۸۰ صفحه) / پاییز ۱۳۹۱
 • مخاطب‌شناسی (۱): دفتر چهاردهم (۱۴۴ صفحه) / زمستان ۱۳۹۱
 • مخاطب‌شناسی (۲): دفتر پانزدهم (۲۰۴ صفحه) / بهار ۱۳۹۲
 • ادبیات نمایشی: دفتر شانزدهم (۲۲۴ صفحه) / بهار و تابستان ۱۳۹۲
 • شعر کودک و نوجوان: دفتر هفدهم (۲۴۴ صفحه) / پاییز و زمستان ۱۳۹۲
 • نقد ادبیات کودک و نوجوان: دفتر هجدهم (۲۶۰ صفحه) / بهار و تابستان ۱۳۹۳
 • رسانه و کودک و نوجوان: دفتر نوزدهم (۱۸۲ صفحه) / پاییز و زمستان ۱۳۹۳
نشانی
تهران، بلواركشاورز، خيابان حجاب، كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان، معاونت پژوهش، دفتر روشنان
تلفن:
۸۸۹۷۱۳۳۶
ایمیل:
roshananmag@gmail.com
Submitted by editor3 on