فهرست کتاب به مناسبت روز جهانی منطق، 24 دی

توانایی فکرکردن یکی از ویژگی‌های بشریت است. در فرهنگ‌های گوناگون تعریف بشریت با مفاهیمی مانند آگاهی و دانش همراه است. طبق سنت کلاسیک غربی انسان به عنوان حیوان باهوش یا منطقی تعریف شده است. منطق در طول تاریخ نقش مهمی در توسعه فلسفه و علم داشته است. ثبت «روز جهانی منطق» توسط یونسکو با همکاری شورای بین المللی فلسفه و علوم انسانی با همکاری شورای بین المللی فلسفه و علوم انسانی برای جلب توجه جوامع علمی بین رشته‌ای و عموم مردم به تاریخ فکری، اهمیت مفهومی و مفاهیم عملی منطق. روز جهانی صلح می‌تواند به جوامع بشری کمک بزرگی کند. 

 

کتابک برای روز جهانی منطق کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

یک گرفتاری دیگر/ برای 3 تا 6 سال/ (معرفی کتاب یک گرفتاری دیگر/ خرید کتاب یک گرفتاری دیگر
ساختن فوق‌العاده است/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ساختن فوق‌العاده است/ خرید کتاب ساختن فوق‌العاده است
دست نگه‌ دار دزد!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دست نگه‌ دار دزد!/ خرید کتاب دست نگه‌ دار دزد!
لوبی‌ها در من نبودم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب لوبی‌ها در من نبودم/ خرید کتاب لوبی‌ها در من نبودم)
با یک فکر تازه چه‌کار می‌توانم بکنم؟/ برای 5 تا 7 سال/ (معرفی کتاب با یک فکر تازه چه‌کار می‌توانم بکنم؟/ خرید کتاب با یک فکر تازه چه‌کار می‌توانم بکنم؟
چه فکر خوبی!/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چه فکر خوبی!/ خرید کتاب چه فکر خوبی!
سوال بزرگ/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سوال بزرگ/ خرید کتاب سوال بزرگ)
آن پایین چه خبر است؟/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آن پایین چه خبر است؟/ خرید کتاب آن پایین چه خبر است؟
کارل و معنای زندگی/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کارل و معنای زندگی/ خرید کتاب کارل و معنای زندگی
آب آرام و دوستانش/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آب آرام و دوستانش/ خرید کتاب آب آرام و دوستانش
شاید سیب باشد ـ مجموعه‌ی فیلسوف کوچک/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب شاید سیب باشد/ خرید کتاب شاید سیب باشد)
بیش از این‌ها باید باشد! – مجموعه فیلسوف کوچک/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بیش از این‌ها باید باشد!/ خرید کتاب بیش از این‌ها باید باشد!
وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه  – مجموعه «داستان‌هایی برای فکر کردن»/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه/ خرید کتاب وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه
سگ نگهبان و گرگ چمنزار – مجموعه «داستان‌هایی برای فکر کردن»/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سگ نگهبان و گرگ چمنزار/ خرید کتاب سگ نگهبان و گرگ چمنزار
آستین نو بخور پلو! – مجموعه «داستان‌هایی برای فکر کردن»/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آستین نو بخور پلو!/ خرید کتاب آستین نو بخور پلو!
شایعه مثل پر همه جا پخش می شود – مجموعه «داستان‌هایی برای فکر کردن»/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب شایعه مثل پر همه جا پخش می‌شود/ خرید کتاب شایعه مثل پر همه جا پخش می‌شود)
سه پرسش/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سه پرسشخرید کتاب سه پرسش
می‌توانم یک من دیگر بسازم؟/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب می‌توانم یک من دیگر بسازم؟/ خرید کتاب می‌توانم یک من دیگر بسازم؟)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on