دو ماه‌نامه LADDER

دو ماه‌نامه LADDER

دو ماه‌نامه LADDER مجله‌ای به زبان انگليسی  است . LADDER كوشيده است با ارائه مطالب آموزشی در قالب شعر، داستان وسرگرمی آموزش زبان انگليسی را غیرمستقیم و جذاب كند. صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير این نشریه فاطمه علی بخشی است.

نشریه دارای بخش های شعر، داستان، سرگرمي، آموزشی، ارتباطی و دانستنی های علمی است. داستان ها با گونه های فانتزی و افسانه با درون مايه های روانشناختی، تفريحی، اخلاقی، تربيتی، اجتماعی و دينی به چاپ می رسند و دانستنی‌های علمي با موضوعات متنوع با ارائه تصاوير مستند همراه است.

بخش آموزشی مجله شامل دو بخش فرهنگ انگليسی به انگليسی و وا‍‍‌ژه نامه تصويری است و بخش ارتباطی شامل نقاشی ها و نامه های كودكان است.

اين نشريه در ۳۲ صفحه تمام رنگی، روی كاغذ گلاسه در قطع ۲۰ در ۲۶ سانتی متر به چاپ می رسد.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۰-۲۱ ۱۶:۰۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما