لیست محتوا دسته بندی

شاهنامه فردوسی و نوجوانان

کتاب کودک و نوجوان: خوان هشتم
معرفی کتاب
شغاد فرزند زال از کنیزکی نوازنده است. با وجود چهره ی بسیار زیبا، طالع بینان او را شوم و نابود کننده آینده خاندان زال می دانند. زال او را به پادشاه کابل می سپارد. شاه کابل او را گرامی می دارد و دخترش...

پرسش و پاسخ