سخن استاشیا توشر درباره اهمیت بودن کودکان

ما نگرانیم که کودک در آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اما فراموش می‌کنیم که او موجودی است که امروز هم وجود دارد.

Submitted by admin on