خورخه لویس بورخس

خورخه لویس بورخس

من همیشه بهشت را یک جور کتابخانه تصور کرده ام!

راهنما

ديدگاه شما