سخن خورخه لویس بورخس درباره کتابخانه

من همیشه بهشت را یک جور کتابخانه تصور کرده‌ام!

Submitted by admin on